Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Żyjemy w państwie prawa

Audycja "Żyjemy w państwie prawa" 21.06.2021

poniedziałek, 21 czerwca 2021 11:05 / Autor: Radio eM
Audycja "Żyjemy w państwie prawa" 21.06.2021
Audycja "Żyjemy w państwie prawa" 21.06.2021
Radio eM
Radio eM

Audycje w Radio eM Kielce z cyklu "Żyjemy w państwie prawa" będą poruszały tematy związane m.in. z szeroko pojętym działaniem obejmującym ochroną ofiary przestępstw, mediacje, system prawny, pomoc prawną i wsparcie psychologiczne itp.

Fundusz Sprawiedliwości, którego pełna nazwa brzmi Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, to fundusz stworzony w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach, świadkom, a także osobom opuszczającym zakłady karne. Został utworzony w 1997 r. na mocy ustawy Kodeks karny wykonawczy. Jego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Szczegółowe warunki funkcjonowania Funduszu określa ministerstwo sprawiedliwości, które w 2017 roku wydało obowiązujące do dziś rozporządzenie na ten temat. Na jego mocy ustawowe zadania funduszu są powierzone jednostkom publicznym i niepublicznym w drodze konkursów.

Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.  Środki Funduszu przeznaczane są na:

  • pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną,
  • pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych,
  • działalność mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegającą m.in. na:

- promowaniu i wspieraniu inicjatyw oraz przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,

- pokrywaniu kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających,

- promowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej.

Audycje emitowane w Radui eM Kielce w dniu 21.06.2021

Temat: Czym jest Fundusz Sprawiedliwości

Gość:Marcin Romanowski Wiceminister Sprawiedliwości

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO