Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

PUBLICYSTYKA

Mobbing - co robić, jak reagować, gdzie zgłaszać?

czwartek, 27 czerwca 2024 13:57 / Autor: Paweł Michalec
Mobbing - co robić, jak reagować, gdzie zgłaszać?
Mobbing - co robić, jak reagować, gdzie zgłaszać?
Paweł Michalec
Paweł Michalec

Mobbing w pracy jest zjawiskiem, które może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i psychologicznych dla pracownika. Choć jest on zakazany przez polskie prawo pracy, to jego rozpoznanie i udowodnienie może być trudnym zadaniem. Warto wiedzieć, jak rozpoznać mobbing, jak na niego reagować i gdzie szukać pomocy. W tym artykule przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy.

Mobbing w pracy - jak go rozpoznać?

Mobbing to uporczywe i długotrwałe działania lub zachowania skierowane przeciwko pracownikowi, które mają na celu jego poniżenie, ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu. Aby rozpoznać mobbing, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów:

 1. Uporczywość i długotrwałość: Mobbing nie jest jednorazowym incydentem. To działania, które powtarzają się regularnie przez dłuższy czas.
 2. Negatywny wpływ na samoocenę: Pracownik, który doświadcza mobbingu, zazwyczaj odczuwa obniżoną samoocenę i przydatność zawodową.
 3. Zachowania mobbingowe: Mogą to być m.in. publiczne upokarzanie, izolowanie pracownika od reszty zespołu, przydzielanie zadań poniżej kwalifikacji, czy bezpodstawne krytykowanie.
 4. Objawy zdrowotne: Mobbing często prowadzi do problemów zdrowotnych, takich jak stres, depresja, czy rozstrój zdrowia psychicznego.

Dlatego szukając pracy, już na etapie przeglądania ogłoszeń, warto czytać opinie o interesujących nas pracodawcach. Stanowią bowiem cenne źródło informacji o firmie, pod warunkiem oczywiście, że korzystamy z rzetelnych portali, takich jak GoWork.pl.

 

Jak reagować na mobbing?

Reakcja na mobbing jest kluczowa dla ochrony zdrowia i praw pracownika. Oto kilka kroków, które warto podjąć:

 1. Dokumentowanie przypadków mobbingu: Zbieranie dowodów jest kluczowe. Mogą to być nagrania, zdjęcia, e-maile, notatki z datami i opisem incydentów oraz zeznania świadków.
 2. Bezpośrednia konfrontacja: W niektórych przypadkach warto bezpośrednio zwrócić się do sprawcy z prośbą o zaprzestanie takich działań, informując o możliwości podjęcia kroków prawnych.
 3. Konsultacja z prawnikiem: Skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy może pomóc w zrozumieniu swoich praw i możliwości działania.
 4. Wsparcie psychologiczne: Korzystanie z pomocy psychologa może być niezbędne w radzeniu sobie z emocjonalnymi skutkami mobbingu.

 

Zgłaszanie mobbingu - gdzie szukać pomocy?

Jeśli działania mobbingowe są długotrwałe i nie ma szans na porozumienie się ze sprawcą, konieczne może być zgłoszenie sprawy odpowiednim instytucjom:

 1. Pracodawca: Jeśli to nie pracodawca jest sprawcą, warto zgłosić mobbing bezpośrednio do niego. Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy.
 2. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP): Można złożyć skargę do PIP, która przeprowadzi kontrolę i może podjąć działania wobec pracodawcy.
 3. Sąd pracy: Pracownik może wnieść pozew do sądu pracy o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną mobbingiem. Postępowanie sądowe może obejmować dwa etapy: ustalenie wystąpienia mobbingu oraz zbadanie jego skutków zdrowotnych.
 4. Policja lub prokuratura: W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa (np. napaści, naruszenia nietykalności cielesnej), sprawę można zgłosić do policji lub prokuratury.

 

Czego może się domagać pracownik dotknięty mobbingiem?

Pracownik, który padł ofiarą mobbingu, ma prawo do kilku istotnych roszczeń zgodnie z polskim prawem pracy. Oto, czego może się domagać:

 1. Zaprzestania mobbingu: Przede wszystkim, pracownik ma prawo żądać natychmiastowego zaprzestania działań mobbingowych. Może to zrobić poprzez bezpośrednią konfrontację z mobberem, zgłoszenie sprawy pracodawcy lub złożenie skargi do odpowiednich instytucji.
 2. Zadośćuczynienia za krzywdę: Jeśli mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia, ma on prawo do zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie to obejmuje zarówno koszty leczenia, jak i kompensację za cierpienia psychiczne i fizyczne.
 3. Odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę: W przypadku, gdy mobbing skłonił pracownika do rozwiązania umowy o pracę, może on domagać się odszkodowania od pracodawcy. Odszkodowanie to powinno wynosić co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 4. Rekompensaty za straty materialne: Pracownik może również żądać pokrycia kosztów związanych z koniecznością przekwalifikowania się do innego zawodu, a także innych wydatków majątkowych wynikających z mobbingu.
 5. Renty z tytułu niezdolności do pracy: Jeśli mobbing spowodował trwałą niezdolność do pracy, pracownik ma prawo domagać się renty. Renta ta ma na celu zrekompensowanie utraty dochodów oraz kosztów życia spowodowanych niezdolnością do pracy.
 6. Zadośćuczynienia za niematerialne szkody: Kompensacja za krzywdę niematerialną obejmuje poczucie krzywdy w sferze psychicznej i psychologicznej. Jest to mniej uchwytna, ale równie ważna część zadośćuczynienia, która ma na celu złagodzenie cierpień emocjonalnych ofiary mobbingu.

Należy pamiętać, że mobbing w pracy jest poważnym naruszeniem prawa, które może prowadzić do długotrwałych konsekwencji zdrowotnych i psychologicznych dla ofiary. Rozpoznanie i udowodnienie mobbingu wymaga zrozumienia jego cech i skutków, a także zgromadzenia odpowiednich dowodów. Pracownik, który doświadcza mobbingu, powinien niezwłocznie podjąć działania, takie jak dokumentowanie incydentów, konsultacja z prawnikiem i zgłoszenie sprawy odpowiednim instytucjom. Ochrona swoich praw i zdrowia jest priorytetem, dlatego warto wiedzieć, jak reagować i gdzie szukać pomocy w przypadku mobbingu.

Tag: MOBBING
Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO