Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

PUBLICYSTYKA

Działamy dla lepszej Polski

wtorek, 05 grudnia 2023 11:09 / Autor: Paweł Michalec
Działamy dla lepszej Polski
Działamy dla lepszej Polski
Paweł Michalec
Paweł Michalec

kprm baner 690

 

Projekt pod nazwą „Działamy dla lepszej Polski” – cykl radiowych audycji informacyjno-edukacyjnych realizowany przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy i internautów rozgłośni lokalnych z poszczególnych województw o zadaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Cykl radiowych audycji edukacyjnych „Działamy dla lepszej Polski” jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Audycja 1.

Rządowy program "Rodzina 500+" jako forma pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej

Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej rządu. Ministerstwo podejmuje wiele działań z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny. Jednym z nich jest rządowy program Rodzina 500 +, który jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program ten wszedł w życie w 2016 roku i przyczynił się do polepszenia sytuacji materialnej rodzin. Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt - wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

Audycja 2.

Rządowy program "Dobry Start" jako forma pomocy rodzinom.

Ten rządowy program Dobry Start jest inwestycją w edukację polskich dzieci. Jest to jednorazowe wsparcie w kwocie 300 zł, dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt - wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

Audycja 3.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jako forma pomocy rodzinom.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji i jakości życia polskich rodzin. Jest to nowe świadczenie dla rodziców, które otrzymają na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesięcy. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to aż 12 tys. złotych na dziecko.

Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt - wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

Audycja 4. Program Maluch +.

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ostateczni odbiorcy wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.

Gościem audycji jest pANI Anna Schmidt, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 5.

Temat audycji: Karta Dużej Rodziny jako forma pomocy rodzinom potrzebującym wsparcia.

Opis audycji: Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Ekspert: Anna Schmidt, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 6.

Temat audycji: Program "Asystent rodziny" jako forma pomocy rodzicom mającym problem w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich

Opis audycji: Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci.Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci, w których występują problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę, pomaga również rodzicom ubiegającym się o odzyskanie władzy rodzicielskiej.Ekspert: Anna Schmidt, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 7.

Temat audycji: Piecza zastępcza jako forma pomocy rodzicom mającym problem w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich

Opis audycji: Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy.

Ekspert: Joanna Jurgielewicz, kierownik sekcji ds. pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w ZamościuRozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 8.

Temat audycji: Nieodpłatna pomoc prawna jako jedno z rozwiązań problemu niskiej świadomości prawnej społeczeństwa.

Opis audycji: Każdy może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest ona kierowana do osób, które borykają się z danym problemem prawnym. Prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego.

Ekspert: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwościRozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 9.

Temat audycji: Nieodpłatna pomoc prawna, a osoby niepełnosprawne.

Opis audycji: System nieodpłatnej pomocy prawnej jest kierowany także do osób z niepełnosprawnościami. W przypadku konieczności zapewnienia udogodnień potrzebnych do udzielenia porady, należy taką potrzebą zgłosić podczas umawiania wizyty lub niezwłocznie po jej umówieniu. Osoby ze znaczą niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w danym punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z porady poza lokalem punktu lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

Ekspert: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwościRozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

Audycja nr 10.

Temat audycji: Renta socjalna jako jedna z form wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Opis audycji: Renta socjalna jest świadczeniem finansowym, wypłacanym co miesiąc przez ZUS osobom, które nie mogą podjąć zatrudnienia (niezdolność do pracy). Żeby uzyskać prawo do renty socjalnej, należy spełnić pewne warunki.Po pierwsze należy być osobą pełnoletnią. Po drugie należy posiadać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:• przed ukończeniem 18 roku życia;• w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego):o w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat, o w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Rentę socjalną można otrzymać na stałe – gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała, albo na czas określony – gdy niezdolność do pracy jest okresowa.

 

Ekspert: Maciej Raszewski, p.o. regionalnego rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie.Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

Audycja nr 11.

Temat audycji: Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci dofinansowań.

Opis audycji: Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie w postaci dofinansowań. Mogą wnioskować o dofinansowanie m.in. do turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Istnieje także tzw. opieka wytchnieniowa oraz asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Ekspeci: Janina Stefaniak, Anna Pastuszak, Magdalena Makary - pracownice Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w ZamościuRozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

Audycja nr 12.

Temat audycji: Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci zasiłków: stałego, celowego oraz dodatku mieszkaniowego.

Opis audycji: Osoby niepełnosprawne będące w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zasiłek stały, zasiłek celowy oraz dodatek mieszkaniowy. Są to świadczenia uzależnione od wysokości dochodu. Ekspert: Arkadiusz Złomaniec, zastępca kierownika działu świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w ZamościuRozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 13.

Temat audycji: Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci zasiłku pielęgnacyjnego.

Opis audycji: Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym, który przysługuje:- niepełnosprawnemu dziecku;- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;- osobie, która ukończyła 75 lat.

Ekspert: Arkadiusz Złomaniec, zastępca kierownika działu świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w ZamościuRozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 14.

Temat audycji: Wsparcie osób z niepełnosprawnością. Rehabilitacja społeczna i zawodowa poza domem. Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Opis audycji: Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówki oferujące osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Ekspert: Wiesław Rak, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy parafii Św. Michała Archanioła w ZamościuRozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 15.

Temat audycji: Wsparcie osób z niepełnosprawnością. Rehabilitacja społeczna i zawodowa poza domem. Środowiskowe Domy Samopomocy.

Opis audycji: Środowiskowe Domy Samopomocy są ośrodkami wsparcia pobytu dziennego ale też pobytu całodobowego dla osób: przewlekle psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz dla osób ze spektrum autyzmu.

Ekspert: Anna Skakuj, dyrektor Środowiskowego Domu Smopomocy w ZamościuRozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 16.

Temat audycji: Wsparcie osób z niepełnosprawnością. Rehabilitacja społeczna i zawodowa poza domem. Zakłady Aktywności Zawodowej.

Opis audycji: Zakłady Aktywności Zawoowej są podmiotami ekonomii społecznej, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. W Zakładach Aktywności Zawodowej mogą pracować osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Ekspert: Mariusz Fedyk, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych OleszycachRozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 17.

Temat audycji: Wsparcie osób w wieku emerytalnym. Program "Aktywni+".

Opis audycji: Głównym celem programu wieloletniego na rzecz osób starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. To m.in. wsparcie aktywnego starzenia się i uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez dofinansowanie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Ekspert: Barbara Kamińska - Skowronek, koordynator projektu realiowanego w ramach programu wieloletniego na rzecz osób starszych "Aktywni +" na lata 2021-2025. Projekt pt. "Senioralny hub Edukayjno - Opiekuńczy' realizowany jest przez Caritas Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej.Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 18.

Temat audycji: Wsparcie osób w wieku emerytalnym. Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Opis audycji: Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzona została tzw. ulga dla pracujących seniorów. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki: osiągnęły wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostają w zatrudnieniu, nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać również osoby, które mają przyznaną emeryturę lecz jej nie pobierają, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy (mają zawieszone prawo do emerytury).

Ekspert: Grzegorz Matuszak, naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość.

 

 

Audycja nr 19.

Temat audycji: Wsparcie osób w wieku emerytalnym. Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Opis audycji: Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzona została tzw. ulga dla pracujących seniorów. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki: osiągnęły wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostają w zatrudnieniu, nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać również osoby, które mają przyznaną emeryturę lecz jej nie pobierają, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy (mają zawieszone prawo do emerytury).

Ekspert: Grzegorz Matuszak, naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość.

 

 

Audycja nr 20.

Temat audycji: Bezpłatna pomoc konsumencka jako jedno z rozwiązań problemu niskiej świadomości praw konsumentów.

Opis audycji: Z pomocy rzeczników konsumentów może skorzystać każdy, kto ma problem z zakupionym towarem lub usługą. Do zadań rzeczników konsumentów należą m.in. bezpłatne porady dla konsumentów i informacje prawne w celu ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów czy wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Ekspert: Katarzyna Mazur, Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 21.

Temat audycji: Niski poziom wiedzy w zakresie praw konsumenckich. Przykłady pomocy rzecznika praw konsumentów.

Opis audycji: Istnieje wiele przypadków, w których rzecznik praw konsumenckich może pomóc. Najczęstsze przypadki, w których rzecznik praw konsumentów udziela pomocy, dotyczą sprzedaży towarów w sklepach stacjonarnych. Często zgłaszane są również problemy dotyczące sprzedaży na odległość np. wprowadzające w błąd informacje o przedmiocie sprzedaży podczas rozmowy telefonicznej czy niezrozumiałe umowy.

Ekspert: Katarzyna Mazur, Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 22.

Temat audycji: Działania Państwa w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Działania ratownictwa medycznego.

 

Opis audycji: Działania ratownictwa medycznego to m.in. organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, utrzymanie gotowości ratowniczej czy organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego. Eksperci: Piotr Zając, dyrektor Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu oraz Katarzyna Lal, pielęgniarka koordynująca w Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

 

 Audycja nr 23.

Temat audycji: Działania Państwa w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Działania Straży Pożarnych.

Opis audycji: Działania Straży Pożarnych to przede wszystkim gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne - szczególnie na drogach, ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt, a także zagrożonego mienia, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych, prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym także podczas powodzi. Do działań Straży Pożarnych zalicza się także usuwanie skutków zdarzeń, w szczególności po przejściu anomalii pogodowych.

Ekspert: bryg. Andrzej Szozda, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 24.

Temat audycji: Wsparcie kombatantów i osób represjonowanych. Wsparcie finansowe w postaci dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego, ryczałtu energetycznego oraz dodatku za tajne nauczanie.

Opis audycji: Represje stosowane przez systemy totalitarne w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym dotknęły całe społeczeństwo, a dramatyczne przeżycia odcisnęły piętno na życiu wielu milionów ludzi, którzy obecnie oczekują zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Osoby pobierające emeryturę lub rentę oraz które są kombatantami lub ofiarami represji, mogą otrzymać dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny. Wdowy lub wdowcy po tych osobach mogą otrzymać dodatek kompensacyjny.

Kombatantomm i innym osobom uprawnionym oraz żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych, wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych, wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierających emeryturę lub rentę przysługuje ryczałt energetyczny, zaś osobom, które w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadziły tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 r. nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska przysługuje dodatek za tajne nauczanie.

 Ekspert: Maciej Raszewski - p.o. regionalnego rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie. Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 25.

Temat audycji: Wsparcie kombatantów i osób represjonowanych. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych, świadczenia pieniężnego dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych oraz świadczenia wyrównawczego dla działacza opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Opis audycji: Świadczenie dla osób deportowanych przysługuje osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, dotyczy osób, które podlegały represjom.

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych przysługuje obywatelom polskim, którzy posiadają stałe miejsce zamieszania w Rzeczypospolitej Polskiej i nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznali naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku: działań wojennych w okresie wojny 1939-1945, eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przysługuje żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949–1959 zostali przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, żołnierzom z poboru w 1949 r. wcielonym do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i została przymusowo zatrudniona w kopalniach węgla i kamieniołomach oraz żołnierzom przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej, osób represjonowanych z powodów politycznych przysługuje osobom, które pobierają emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną w kwocie niższej niż 3046,29 zł i posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

  Ekspert: Maciej Raszewski - p.o. regionalnego rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie. Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

 

Audycja nr 26.

Temat audycji: Działania podejmowane w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Opis audycji: Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem, a placówką korzystającą z jego świadczeń. Program ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontriat. Program koncentruje się na czterech grupach odbiorców: wolontariuszach, organizatorach wolontariatu, koordynatorach wolontariatu i otoczenia wolontariatu.

Ekspert: Justyna Orłowska, Centrum Wolontariatu w Lublinie, regionalny koordynator programu Korpus Solidarności. Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

 

Audycja nr 27.

Temat audycji: Działania i zadania Państwa w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Opis audycji: Zadania Państwa w tym zakresie są realizowane przez instytucje rynku pracy, działające w celu pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiagnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji i solidarności społecznej, zwiększania mobilności na rynku pracy. Jedną z takich instytucji jest urząd pracy.

Ekspert: Robert Bondyra, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim. Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

 

 

Audycja nr 28.

Temat audycji: Działania Państwa w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Opis audycji: Jest to m.in. powstanie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, będące wyspecjalizowaną agendą Ministra Zdrowia, utworzoną w 2022 roku w wyniku połączenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Centrum prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, realizując zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom, w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Ekspert: dr n. med. Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 29.

Temat audycji: Działania Państwa w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Opis audycji: Jest to profilaktyka uzależnienień dzieci i młodzieży. Profilaktyka to wszelka działalność zapobiegająca szkodliwym zjawiskom: chorobom, wypadkom, przestępczości itd. przez zwalczanie przyczyn. Działania w dziedzinie profilaktyki uzależnień to nie tylko praca środowiska rodzinnego ale także zadania szkoły. Należy dostarczać uczniom podstawowych informacji o przyczynach i skutkach używania środków odurzajacych oraz jakie są mechanizmy uzależnienia - czym jest nałóg. Ponadto należy uczyć umiejętności skutecznego opierania się naciskom związanym z piciem alkoholu czy braniem narkotyków. Człowiek, który potrafi spokojnie ale stanowczo odmówić, jest bezpieczny, decyduje o swoim życiu, świadomie wybiera i realizuje własne cele. Trzeba zawsze uświadamiać dzieciom i młodzieży, że w profilaktyce ogromną rolę odgrywa umiejętność pozytywnego myślenia o sobie i własne zdanie.

Ekspert: Adrian Maziarczuk, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, pedagog szkolny. Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 30.

Temat audycji: Niska świadomość społeczeństwa na temat poradnictwa obywatelskiego.

Opis audycji: Nieodpłatna porada obywatelska kierowana jest do osób borykających się z problemami, które nie mają natury wyłącznie prawnej. Doradca obywatelski analizuje problem wraz z beneficjentem oraz przedstawia mu, jakie ma prawa i obowiązki. Poradnictwo obywatelskie ma szerszy zakres przedmiotowy niż poradnictwo prawne, gdyż odnosi się także do tych kwestii życia codziennego, które nie są uregulowane w legislacji. Charakteryzuje się ono także większym zaangażowaniem przede wszystkim przy sporządzeniu wraz z beneficjentem planu działania w danej sytuacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie kierowane jest do wszystkich obywateli, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i szukają pomocy, która pozwoli im z niej wyjść. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Ekspert: Damian Soboń, radca prawny, doradca obywatelski. Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Tag: KPRM
Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO