Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

PUBLICYSTYKA

Działamy dla lepszej Polski

piątek, 29 września 2023 16:57 / Autor: Paweł Michalec
Działamy dla lepszej Polski
Działamy dla lepszej Polski
Paweł Michalec
Paweł Michalec

kprm baner 690

 

Projekt pod nazwą „Działamy dla lepszej Polski” – cykl radiowych audycji informacyjno-edukacyjnych realizowany przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy i internautów rozgłośni lokalnych z poszczególnych województw o zadaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Cykl radiowych audycji edukacyjnych „Działamy dla lepszej Polski” jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Audycja 1.

Rządowy program "Rodzina 500+" jako forma pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej

Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej rządu. Ministerstwo podejmuje wiele działań z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny. Jednym z nich jest rządowy program Rodzina 500 +, który jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program ten wszedł w życie w 2016 roku i przyczynił się do polepszenia sytuacji materialnej rodzin. Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt - wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

Audycja 2.

Rządowy program "Dobry Start" jako forma pomocy rodzinom.

Ten rządowy program Dobry Start jest inwestycją w edukację polskich dzieci. Jest to jednorazowe wsparcie w kwocie 300 zł, dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt - wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

Audycja 3.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jako forma pomocy rodzinom.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji i jakości życia polskich rodzin. Jest to nowe świadczenie dla rodziców, które otrzymają na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesięcy. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to aż 12 tys. złotych na dziecko.

Gościem audycji jest Pani Anna Schmidt - wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

Audycja 4. Program Maluch +.

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ostateczni odbiorcy wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.

Gościem audycji jest pANI Anna Schmidt, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 5.

Temat audycji: Karta Dużej Rodziny jako forma pomocy rodzinom potrzebującym wsparcia.

Opis audycji: Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Ekspert: Anna Schmidt, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 6.

Temat audycji: Program "Asystent rodziny" jako forma pomocy rodzicom mającym problem w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich

Opis audycji: Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci.Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci, w których występują problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę, pomaga również rodzicom ubiegającym się o odzyskanie władzy rodzicielskiej.Ekspert: Anna Schmidt, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 7.

Temat audycji: Piecza zastępcza jako forma pomocy rodzicom mającym problem w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich

Opis audycji: Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy.

Ekspert: Joanna Jurgielewicz, kierownik sekcji ds. pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w ZamościuRozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 8.

Temat audycji: Nieodpłatna pomoc prawna jako jedno z rozwiązań problemu niskiej świadomości prawnej społeczeństwa.

Opis audycji: Każdy może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest ona kierowana do osób, które borykają się z danym problemem prawnym. Prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego.

Ekspert: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwościRozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 9.

Temat audycji: Nieodpłatna pomoc prawna, a osoby niepełnosprawne.

Opis audycji: System nieodpłatnej pomocy prawnej jest kierowany także do osób z niepełnosprawnościami. W przypadku konieczności zapewnienia udogodnień potrzebnych do udzielenia porady, należy taką potrzebą zgłosić podczas umawiania wizyty lub niezwłocznie po jej umówieniu. Osoby ze znaczą niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w danym punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z porady poza lokalem punktu lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

Ekspert: Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwościRozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

Audycja nr 10.

Temat audycji: Renta socjalna jako jedna z form wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Opis audycji: Renta socjalna jest świadczeniem finansowym, wypłacanym co miesiąc przez ZUS osobom, które nie mogą podjąć zatrudnienia (niezdolność do pracy). Żeby uzyskać prawo do renty socjalnej, należy spełnić pewne warunki.Po pierwsze należy być osobą pełnoletnią. Po drugie należy posiadać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:• przed ukończeniem 18 roku życia;• w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego):o w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat, o w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Rentę socjalną można otrzymać na stałe – gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała, albo na czas określony – gdy niezdolność do pracy jest okresowa.

 

Ekspert: Maciej Raszewski, p.o. regionalnego rzecznika prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie.Rozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

Audycja nr 11.

Temat audycji: Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci dofinansowań.

Opis audycji: Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie w postaci dofinansowań. Mogą wnioskować o dofinansowanie m.in. do turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Istnieje także tzw. opieka wytchnieniowa oraz asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Ekspeci: Janina Stefaniak, Anna Pastuszak, Magdalena Makary - pracownice Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w ZamościuRozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

Audycja nr 12.

Temat audycji: Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci zasiłków: stałego, celowego oraz dodatku mieszkaniowego.

Opis audycji: Osoby niepełnosprawne będące w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zasiłek stały, zasiłek celowy oraz dodatek mieszkaniowy. Są to świadczenia uzależnione od wysokości dochodu. Ekspert: Arkadiusz Złomaniec, zastępca kierownika działu świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w ZamościuRozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

 

Audycja nr 13.

Temat audycji: Wsparcie osób z niepełnosprawnością w postaci zasiłku pielęgnacyjnego.

Opis audycji: Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym, który przysługuje:- niepełnosprawnemu dziecku;- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;- osobie, która ukończyła 75 lat.

Ekspert: Arkadiusz Złomaniec, zastępca kierownika działu świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w ZamościuRozmawia: Ewelina Michalska, Katolickie Radio Zamość

 

Tag: KPRM
Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO