Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

BIZNES

Świętokrzyskie – numer jeden w kraju

poniedziałek, 30 listopada 2020 10:51 / Autor: Piotr Wójcik
Świętokrzyskie – numer  jeden w kraju
Świętokrzyskie – numer  jeden w kraju
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Trwa dyskusja wokół unijnego budżetu na lata 2021 – 2027. Warto przy tej okazji spojrzeć wstecz, by uświadomić sobie, jaki wpływ mają fundusze europejskie na naszą rzeczywistość. Jedno jest pewne. Świętokrzyskie, choć jedno z najmniejszych województw w Polsce, znakomicie wykorzystało dostępne w kończącej się perspektywie. Z każdym rokiem stajemy się coraz lepsi!

POSŁUCHAJ WERSJI AUDIO:

Europejski Fundusz Społeczny – nie mamy sobie równych!

Fundusze Europejskie wielu z nas kojarzą się przede wszystkim z wielkimi inwestycjami. Dzięki nim dokonaliśmy niespotykanego dotąd „skoku cywilizacyjnego” w modernizacji gospodarki i wdrażaniu nowoczesnych technologii. Nie wolno jednak zapominać, że w ślad za inwestycjami w infrastrukturę podążają inwestycje w człowieka, jego zdrowie, bezpieczeństwo, kwalifikacje i wykształcenie. Mowa tu o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS), dzięki skutecznie walczymy z ubóstwem, bezrobociem, a także rozwijamy system edukacji na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy. Środki EFS to integralna, bardzo istotna część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, dzięki któremu nasze województwo zmienia swe oblicze. O tym, jak sprawnie wydatkujemy środki EFS niech świadczy fakt, że w ostatnim czasie awansowaliśmy na pozycję krajowego lidera we wdrażaniu „miękkiej” części Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaangażowaliśmy już ponad 90 procent z kwoty 1,7 mld zł, zarezerwowanej w programie na walkę z bezrobociem, edukację, zdrowie i nowoczesną politykę społeczną. Coraz lepiej radzimy sobie także w wykorzystaniu pozostałych instrumentów finansowych, dostępnych w obecnej perspektywie. Kontraktacja całości Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 przekroczyła już 86 proc., a to daje nam w ogólnopolskim rankingu siódmą pozycję. Ogółem liczba wszystkich umów na dofinansowanie z RPOWŚ wynosi 2.550, a łączna wartość unijnego wsparcia, która powędrowała do beneficjentów, to 5 mld 160 mln zł.

Nowe oblicze świętokrzyskiego rynku pracy

Świętokrzyskie nigdy nie miało łatwo. Jako jedno z najmniejszych województw w kraju, pozbawione znaczących potencjałów ekonomicznych, miało niewielkie szanse w starciu z dużymi, silnymi regionami. W wyniku transformacji ustrojowej, głównie na przestrzeni lat 90-tych, w regionie upadło wiele zakładów przemysłowych i pojawiło się masowe bezrobocie. Wiele miast, takich jak Skarżysko – Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski czy Starachowice, straciło impulsy rozwojowe, a spadek rentowności produkcji rolnej spowodował ubóstwo znacznej części mieszkańców obszarów wiejskich. Konsekwencje? Spadek inwestycji, wykluczenie komunikacyjne, a przede wszystkim – odpływ mieszkańców i postępujące starzenie populacji regionu. I oczywiście bezrobocie, które było problemem numer jeden w kontekście priorytetów wydatkowania unijnych funduszy. Na początku roku 2014, a więc u progu obecnego okresu programowania, „armia” bezrobotnych w świętokrzyskim liczyła ponad 94,5 tysiąca. Dziś, na finiszu realizacji programów EFS w obecnej perspektywie – spadła do 45,5 tysiąca. A przecież bezrobocie to zaledwie jeden z wielu wskaźników ilustrujących kondycję gospodarczą i poziom życia w regionie. Znacząco poprawił się standard życia i kondycja gospodarstw domowych, o czym świadczy chociażby przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwach domowych. Na przestrzeni lat 2014 – 2019 wzrósł on w naszym regionie o 417 złotych. Mamy coraz wyższe kwalifikacje, które w coraz większym stopniu odpowiadają rzeczywistym potrzebom pracodawców. W 2014 roku ponad 24.100 bezrobotnych nie posiadało żadnych kwalifikacji zawodowych, dziś liczba ta jest ponad dwukrotnie mniejsza. Znacząco obniżyły się wskaźniki ubóstwa, wzrosły – wskaźniki zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń.

Coraz więcej firm – coraz wyższe zatrudnienie

Tak znaczne obniżenie poziomu bezrobocia było możliwe dzięki rozwojowi przedsiębiorstw, przy efektywnym wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Między innymi dzięki unijnym środkom świętokrzyscy przedsiębiorcy inwestują, tworząc nowe miejsca pracy. Od 2015 roku, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w naszym regionie wzrosło o 16.700 osób. Przybyło również ponad 9 tysięcy nowych firm. Dzięki bezzwrotnym dotacjom w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ponad 5 tysięcy osób pozostających bez zatrudnienia podjęło własną działalność gospodarczą, tworząc łącznie blisko 5.600 nowych miejsc pracy. Rynek pracy nieustannie się rozwija, pojawiają się nowe technologie i wyzwania biznesowe. Aby im sprostać – trzeba nieustannie podnosić kwalifikacje i śledzić zmiany zachodzące w każdej dziedzinie. Dzięki środkom EFS, dostęp do wysokiej jakości szkoleń, kursów zawodowych mają nie tylko bezrobotni, lecz także pracownicy i przedsiębiorcy. To bardzo ważne z punktu widzenia skutecznego zapo

biegania bezrobociu. Mechanizm jest prosty: pracownik, zagrożony utratą dotychczasowej pracy, odpowiednio wcześniej nabywa kwalifikacje umożliwiające zdobycie nowego zawodu. Z tą właśnie myślą, dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Świętokrzyskiego utworzono Bazę Usług Rozwojowych, a w niej – ponad 24 tysiące szkoleń, wysokiej jakości kursów zawodowych, studiów podyplomowych i ofert doradztwa dla mikro, małych i średnich firm. Od 2014 roku, w naszym regionie skorzystało z nich już ponad 4 tysiące pracowników z 1.600 przedsiębiorstw. Oferta jest wciąż aktualna. Operatorem systemu jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy realizuje kolejny projekt podnoszący kompetencje zawodowe samozatrudnionych oraz pracowników sektora MŚP. Skorzysta z niego kolejne 7 tysięcy pracujących. To oczywiście nie wszystko.

Choć łatwiej zapobiegać – czasem trzeba leczyć

Mowa oczywiście o bezrobociu, któremu stosując odpowiednie środki – często da się zapobiec. Co jest najczęstszą przyczyną bezrobocia? Powód pozostaje od lat niezmienny - to przede wszystkim nieaktualne, nieprzystające do potrzeb pracodawców kwalifikacje poszukujących pracy. W przypadku osób długotrwale pozostających bez pracy, pojawia się również brak podstawowych kompetencji społeczno - zawodowych, wyuczona bezradność i zagrożenie wykluczeniem społecznym. Walka z długotrwałym bezrobociem to jeden z głównych celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jest on kierowany do osób powyżej 29 roku życia, a więc odgrywa kluczową rolę również w aktywizacji osób 50 plus. Wśród 24.200 wszystkich osób bezrobotnych, którzy zostali objęci programem, znalazło się blisko 6 tysięcy osób powyżej 50 roku życia. Z uwagi na postępujące starzenie się społeczeństwa, aktywizacja osób starszych nabiera szczególnego znaczenia. Pracodawcy coraz częściej dostrzegają korzyści z zatrudnienia takich osób, w dużej mierze ze względu na ich doświadczenie, odpowiedzialność wobec pracodawcy i wykonywanej pracy. Kluczem do walki z bezrobociem są kompetencje i potrzebne kwalifikacje zawodowe, które dzięki projektom Regionalnego Programu Operacyjnego zdobyło już ponad 6.800 mieszkańców świętokrzyskiego. W jakich zawodach szkolą się bezrobotni? O tym decydują przede wszystkim potrzeby zatrudnieniowe pracodawców. Spawacze, kierowcy, operatorzy maszyn i urządzeń, programiści, pracownicy handlu i gastronomii, pracownicy branży medyczno – opiekuńczej, ale również księgowi i specjaliści w zakresie usług finansowych, specjaliści w zakresie usług projektowo – budowlanych i technik wykończeniowych informatycy – to tylko niektóre z branż, w których absolwenci szkoleń najczęściej uzyskują zatrudnienie. Już na początku 2021 roku startuje kolejna transza unijnych projektów kierowanych do bezrobotnych powyżej 29 życia. W nich – atrakcyjne szkolenia zawodowe i staże u pracodawców. Co najmniej 30% miejsc w projektach zostało zarezerwowane dla osób, które utraciły pracę w wyniku pandemii koronawirusa (tj. po 1 marca br). Szczegóły już wkrótce na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.wup.kielce.pl oraz w Punktach Informacyjnych o Funduszach Europejskich. Zapraszamy!

RENATA JANIK,Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego:

Plan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego został ułożony tak, by jak najlepiej reagować na potrzeby mieszkańców naszego regionu. Bo przecież równie ważne jak inwestycje w technologie i infrastrukturę, są dla nas cele społeczne. Dlatego tak dużą rolę przywiązujemy do przedsięwzięć, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym między innymi modernizujemy świętokrzyski rynek pracy i dajemy nowe szanse zawodowe osobom bezrobotnym. Obecnie zmagamy się z trudnym czasem pandemii. Na ograniczenie jej negatywnych dla społeczeństwa i gospodarki skutków przeznaczyliśmy już z unijnych środków ponad 473 mln zł. Teraz uruchamiamy kolejnych 30 mln zł. Dzięki temu już na początku przyszłego roku ponad 1300 osób pozbawionych zatrudnienia, otrzyma pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych.

 

ALEKSANDRA MARCINKOWSKA, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach:

Współczesny rynek pracy wymaga od wszystkich nie tylko wysokich kompetencji, ale również mobilności i otwartości na zmiany. Szkolenia i kursy zawodowe to jedne z najefektywniejszych form kształcenia ustawicznego, a więc uczenia się przez całe życie. To jeden z filarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Obecnie priorytetem jest trafność kierunku i efektywność zatrudnieniowa szkoleń. W toku oceny projektów, dofinansujemy tylko takie, które pomogą bezrobotnym zdobyć kwalifikacje faktycznie potrzebne na rynku pracy. Bardzo ważne jest również to, by kierunek szkolenia i nowy zawód odpowiadały predyspozycjom samych uczestników. Łącząc te elementy zapewniamy efektywność i skuteczność wydatkowania unijnych środków.

 

Informacje o aktualnych projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego znajdziesz:• W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH, UL. WITOSA 86, TEL. 41 36 41 622, WWW.RPOWS.WUP.KIELCE.PL ORAZ PROFILU SPOŁECZNOŚCIOWYM WUP ,HTTPS://PL-PL.FACEBOOK.COM/WUPKIELCE, E-MAIL: D.FECEK@WUP.KIELCE.PL, E.SZULC@WUP.KIELCE.PL• W GŁÓWNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 1, TEL. 41 340-30-25, 41 301-01-18, 41 343-22-95, BEZPŁATNA INFOLINIA: 800-800-440, E-MAIL: GPI@SEJMIK.KIELCE.PL• W LOKALNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH W SANDOMIERZU, UL. A. MICKIEWICZA 34 POK. 2 (PARTER BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO), TEL. 15 864-20-74, 15 832-33-54, E-MAIL: PIFESANDOMIERZ@SEJMIK.KIELCE.PL OBSŁUGUJE POWIATY: SANDOMIERSKI, OPATOWSKI, STASZOWSKI, BUSKI• W LOKALNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, AL. PIŁSUDSKIEGO 36, 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA, (I PIĘTRO GALERII PANORAMA), TEL. : 41 378 12 06, 41 370 97 17, E-MAIL: PIFESKARZYSKO@SEJMIK.KIELCE.PL, OBSŁUGUJE POWIATY: SKARŻYSKI, KONECKI, STARACHOWICKI, OSTROWIECKI.

WUP3 1

WUP3 2

WUP3 3

WUP3 4

 

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO